NETHER9

153 Questions

 Word/Question  Answer 1
ach ach
achter achtste
achtzehnter achttiende
ähneln lijken
Aktion de actie
allerlei allerlei
an erster Stelle, in erster Linie in de eerste plaats
Arbeitszeit de werktijd
Artikel het artikel
Aufkleber de sticker
außer behalve
außerdem bovendien
beinahe bijna
Beispiel het voorbeeld
Bericht het bericht
Besprechung de bespreking
bestimmt bepaald
Beziehung de betrekking
bieten bieden
Bild het beeld
bilden vormen
Blatt het blad
Busfahrer de buschauffeur
Chanche, Möglichkeit de kans
depressiv depressief
dreißigster dertigste
dreizehnter dertiende
dritter derde
eigene eigen
einander ähneln op elkaar lijken
eine Menge Geld een boel geld
einmal eens
einschalten aanzetten
eintreffen binnenkomen
einverstanden eens
einverstanden sein mit het eens zijn met
einzeln, lose kaufen (nicht im Abo) los kopen
elfter elfde
Entscheidung de beslissing
erneut opnieuw
erscheinen verschijnen
erste, erster eerste
erstens ten eerste
Fachzeitschrift het vakblad
Familienzeitschrift het familieblad
fordern eisen
Foto de foto
französisch Frans
Frieden de vrede
fünfter vijfde
fünfzehnter vijftiende
gegenüber tegenover
geöffnet open
gerade net
Gesellschaft de samenleving
Gesundheit de gezondheid
Gruppe de groep
Hintergrundinformationen de achtergrondinformatie
Hobbyzeitschrift het hobbyblad
hundertster honderdste
in der Tat inderdaad
Kiosk de kiosk
klar, deutlich duidelijk
Kommentar het commentaar
Konflikt het conflict
können kunnen
Krieg de oorlog
Kritik de kritiek
kulturell cultureel
Ladenbesitzer, Geschäftsinhaber de winkelier
Leser de lezer
Lieblings... favoriet
Lösung de oplossing
meine Lieblingszeitung mijn favoriete krant
meinen menen
Meinung de mening
meinungsbildende (politische) Zeitschrift het opinieblad
Menge de boel
Minister de minister
Ministerium het ministerie
multikulturell multicultureel
Nachrichten het nieuws
Nachrichtensendung des Rundfunks de radionieuwsdienst
neunter negende
neunzehnter negentiende
nicht nur ..., sondern auch ... niet alleen ..., maar ook ...
nichts daran ändern können er niets aan kunnen doen
nur alleen maar
oder so of zo
oft vaak
ökonomisch economisch
Organisation de organisatie
organisieren organiseren
passend gepast
Polizei de politie
Presse de pers
Prinzip het principe
professionell professioneel
Prospekt de folder
Protest het protest
Protestaktion de protestactie
Radio de radio
rasch gauw
Recht haben gelijk hebben
sagen zeggen
schicken, senden sturen
schließlich ten slotte
Schluss het slot
sechster zesde
sechzehnter zestiende
Sensationsbericht het sensatieverhaal
Sensationsblatt, Revolverblatt het roddelblad
seriös serieus
sich amüsieren zich amuseren
sich beeilen opschieten
sich ereignen, geschehen gebeuren
sich wenden (können) an terechtkunnen bij
sicher vast
siebter zevende
siebzehnter zeventiende
Situation de situatie
sogenannt zogenaamd
Stiftung de stichting
Streik de staking
streiken staken
Tageszeitung het dagblad
tausendster duizendste
Titel de titel
Umweltproblem het milieuprobleem
unangenehm lastig
und so weiter enzovoort
Unterhaltung, Entspannung de ontspanning
Unterricht het onderwijs
verschieden verschillend
vierter vierde
vierzehnter veertiende
von (Passiv) door
vor allem vooral
warum waarom
wichtig belangrijk
wöchentlich wekelijks
zehnter tiende
Zeitschrift het tijdschrift
Zeitungsladen de krantenwinkel
Zeitungsüberschrift de krantenkop
ziemlich tamelijk
Zimmer de kamer
zum Beispiel bijvoorbeeld
zum Schluß tot slot
zwanzigster twintigste
zweiter tweede
zwischen tussen
zwölfter twaalfde

Created by EasyTrain