NETHER2

206 Questions

 Word/Question  Answer 1
Abend de avond
Abendessen het avondeten
abends 's avonds
als (wir kamen) toen
am Computer sitzen achter de computer zitten
Anschlussnummer het abonneenummer
ansehen kijken
Apfel de appel
Appetit de trek
Appetit haben auf trek hebben in
Arbeit het werk
Arbeitest Du im Büro? Werk je op kantoor?
August de augustus
ausgehen uitgaan
ausgezeichnet uitstekend
Ausstellung de tentoonstelling
Ball de bal
Bank de bank
bei bij
bellen blaffen
bestellen bestellen
Bier het bier
bis tot
bisschen beetje
Blume de bloem
Brot het brood
Brötchen het broodje
Brotscheibe de boterham
bummeln, shoppen winkelen
Büro het kantoor
Butter de boter
Buttermilch de karnemelk
danke dank je
danken danken
dann dan
das, jenes dat
Deutsche de Duitse
Deutscher de Duitser
Dezember de december
dies dit
diese deze
du liebst je houdt van
duzen tutoyeren
ein andermal een andere keer
einander elkaar
einladen uitnodigen
Erdbeere de aardbei
erkältet sein verkouden zijn
es gibt er zijn
es ist viel los auf der Straße het is druk op straat
es tut mir leid het spijt me
Februar de februari
Fieber de koorts
Film de film
finden vinden
Fisch de vis
Frühling de lente
Fußball spielen voetballen
ganz ruhig heel rustig
Garten de tuin
Geburtstag de verjaardag
gehen gaan
Gemüse de groenten
gerne graag
gerne essen, mögen lusten
gut goed
Halsweh de keelpijn
Hausaufgaben het huiswerk
Herbst de herfst
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag
heute Mittag, heute Nachmittag vanmiddag
heute Nacht vannacht
husten hoesten
ich liebe ik houd van
irgendwo ergends
Jahreszeit het seizoen
Januar de januari
jene die
Juli de juli
Juni de juni
Kaffee de koffie
Kantine de kantine
Kartoffeln de aardappelen
Käse de kaas
kaufen kopen
kein, keine geen
Keks het koekje
Kino de bioscoop
Klassenzimmer het lokaal
komm' herein kom binnen
Konzert het concert
krank sein ziek zijn
lassen laten
Lebensbedarf einkaufen boodschappen doen
lehren leren
lernen leren
Leute de mensen
lieben, mögen, gern haben houden van
lieber liever
Lust de zin
Lust haben auf ... zin hebben om ... te ...
machen maken
Mai de mei
Markt de markt
Marmelade de jam
März de maart
Mensch de mens
Milch de melk
mit mee
mit dem Schiff fahren varen
mitgehen meegaan
Mittag, Nachmittag de middag
Mittagessen de lunch
mittags, nachmittags 's middags
Monat de maand
morgen Abend morgenavond
morgen früh morgenochtend
morgends 's morgens
Museum het museum
müssen moeten
Mut de moed
mutig moedig
nach (Richtung) naar
nach (Zeitangabe) na
nächste, nächster, nächstes volgend
Nacht de nacht
Nachtisch [ugs.] het toetje
nachts 's nachts
Nationalität de nationaliteit
nett leuk
nicht niet
nichts niets
November de november
nun, ... nou
nur alleen
Obst het fruit
okay okee
Oktober de oktober
Oper de opera
Orange de sinaasappel
Orangensaft de jus d'orange
Ostern de Pasen
Park het park
Pflanze de plant
Postamt het postkantoor
Probleme haben mit last hebben van
Probleme mit dem Nachbarn haben last hebben van de buurman
radfahren fietsen
reden, plaudern praten
Sahne de slagroom
Schokolade de chocolade
schon wel
Schule de school
sehen zien
sehr viel, sehr viele heel veel
September de september
sich entschuldigen zich verontschuldigen
sitzen zitten
sollen zullen
Sommer de zomer
spazieren gehen wandelen
Spaziergang de wandeling
spielen spelen
sprechen spreken
Stadt de stad
Stand (auf dem Markt) de kraam
Stoff de stof
Strauß (z.B. Blumenstrauß) de bos
studieren studeren
Stunde het uur
Tag de dag
Tag der Geburt de geboortedag
tagsüber overdag
tanzen dansen
Theater het theater
Treffen de ontmoeting
treffen ontmoeten
trinken drinken
tun doen
um om
um zwei Uhr om twee uur
Universität de universiteit
Urwald het oerwoud
viel veel
viel zu tun haben het druk hebben
vielleicht misschien
von van
vorgestern eergisteren
Vorwahl het netnummer
Wald het bos
wenn (wir kommen) als
werden (z.B.: ich werde heim gehen) zullen
wie (vergleichend) zoals
Wie spät ist es? Hoe laat is het?
wieder weer
Winter de winter
wissen weten
Woche de week
Wochenende het weekend
wollen willen
Wurst de worst
zu Hause bleiben thuisblijven
zu Ostern met Pasen
zu, zum, zur naar
zuhause thuis
Zwieback de beschuit

Created by EasyTrain