NETHER1

188 Questions

 Word/Question  Answer 1
(Auto-)Kennzeichen het kenteken
(eben) mal even
(um) zu te
(Unterrichts)stunde de les
aber maar
acht acht
achtzehn achttien
achzig tachtig
Adresse het adres
Alphabet het alfabet
an aan
angenehm prettig
Angenehm Sie kennenzulernen Prettig u te leren kennen
anrufen opbellen
April de april
arbeiten werken
arbeitest du morgen auch? werk je morgen ook?
arbeitslos werkloos
auch ook
auf op
Auf Wiedersehen Tot ziens
aus uit
Bar de bar
Bekanntschaft machen, kennen lernen kennismaken
Belgien België
Berlin Berlijn
beste/bester/bestes best
Brasilien Brazilië
buchstabieren spellen
Ciao Doei
das ist dat is
dein, deine je
der Morgen (Tageszeit) de ochtend
Deutschland Duitsland
Dienstag de dinsdag
dies ist dit is
dir, dich je
Donnerstag de donderdag
drei drie
dreihundert driehonderd
dreißig dertig
dreiundzwanzig drieëntwintig
dreizehn dertien
du je
du darfst je mag
du kannst je kan
dürfen mogen
Ei het ei
ein, eine (unbestimmter Artikel) een
ein, eine, einen, eins (Zahlwort) een
elf elf
Empfang de receptie
England Engeland
er hij
er kann hij kan
es het
euch jullie
euer jullie
Ferien de vakantie
Fest het feest
Frau de mevrouw
Freitag de vrijdag
Freund de vriend
Freundin de vriendin
Friseur de kapper
Friseurin de kapster
Frühstück het ontbijt
fünf vijf
fünfzehn vijftien
fünfzig vijftig
geboren sein am geboren zijn op
Geburtsdatum de geboortedatum
Geburtstag haben am jarig zijn op
gestern gisteren
Gute Nacht welterusten
Guten Abend Goedenavond
Guten Morgen Goedemorgen
Guten Tag Dag
haben hebben
Haus het huis
Heft het schrift
heißen heten
Herr de meneer
heute vandaag
heute abend vanavond
heute morgen vanochtend
hundert honderd
ich ik
ich darf ik mag
ich kann ik kan
ihm (z.B.: ich sage es ihm) hem
ihn (z.B.: ich bringe ihn nach hause) hem
ihnen (plural; z.B.: ich sage es ihnen) ze
Ihnen (z.B.: ich gebe es Ihnen) u
ihr (z.B.: ich sage es ihr) haar
ihr (z.B.: Ihr dürft kommen) jullie
ihr, ihre (plural; z.B.: ihre Geburtstage) hun
ihr, ihre (z.B.: ihr Pullover) haar
Ihr, Ihre (z.B.: Ihre Fahrkarte bitte) uw
in in
Indien India
ja ja
Kärtchen het kaartje
Karte de kaart
Köln Keulen
kommen komen
können kunnen
Land het Land
lernen leren
Lokal, Kneipe het café
machen, tun maken
mein, meine mijn
Million het miljoen
mir, mich me
mit met
Mittwoch de woensdag
Montag de maandag
morgen (der folgende Tag) morgen
Nachbar de buurman
Nachbarin de buurvrouw
Nachname de achternaam
Name de naam
nein nee
neun negen
neunzehn negentien
neunzig negentig
Niederländer de Nederlander
Niederländerin de Nederlandse
niederländisch Nederlands
Niederländisch het Nederlands
niederländische Sprache de Nederlandse taal
Niedersachsen Nedersaksen
noch (nicht) nog
Nordrhein-Westfalen Noordrijn-Westfalen
null nul
Nummer het nummer
oder of
Postleitzahl de postcode
Samstag de zaterdag
Schalter (z.B. in der Bank) het loket
schreiben schrijven
sechs zes
sechzehn zestien
sechzig zestig
sein zijn
sein, seine (z.B.: sein Pullover) zijn
sich vorstellen zich voorstellen
sie ze
Sie (Höflichkeitsform) u
sie (plural; z.B.: ich bringe sie nach hause) ze
sie (z.B.: ich bringe sie nach hause) haar
Sie (z.B.: Ich bringe Sie nach hause) u
Sie können u kan
sieben zeven
siebzehn zeventien
siebzig zeventig
Sonntag de zondag
Sprache de taal
Straße de straat
Student de student
tausend duizend
Telefonnummer het telefoonnummer
und en
uns ons
unser, unsere ons
vier vier
vierzehn veertien
vierzig veertig
Vorname de voornaam
wann wanneer
warten wachten
was wat
weder ... noch noch ... noch
welche, welcher, welches welk
wer wie
wie (Fragewort) hoe
wir we
wo waar
woher waar...vandaan
wohnen wonen
Wohnort de woonplaats
Wort het woord
zehn tien
zwanzig twintig
zwei twee
zweihundert tweehonderd
zweiundzwanzig tweeëntwintig
zwölf twaalf

Created by EasyTrain